Vilkår


VILKÅR FOR TEATERSKOLEN VED STIFTELSEN NYE FYLLINGSDALEN TEATER (NFT):

Teaterskolen har to semestre hvert år, ett om våren og ett om høsten.  Hvert semester består av 10 undervisningsøkter og én workshop. Teaterskolen følger skoleruten for Hordaland hva angår ferier, så lenge ikke annet er avtalt på forhånd. Det er normalt sett undervisning én dag i uken, men i perioder med oppkjøring til prosjekter og avslutninger kan det ilegges ekstraundervisning for elevene.

Teater er en kollektiv kunstart der hele gruppen er avhengig av hverandre for å komme i mål. Oppmøte ved Teaterskolen er derfor obligatorisk. Unnlater eleven å møte til 3 undervisningstimer kan vedkommende miste sin plass i ensemblets semesteroppgave, og ved manglende oppmøte over tid risikerer også eleven å miste plassen ved Teaterskolen uten at kontingent refunderes.

Ved sykdom ønsker Teaterskolens pedagoger beskjed om dette så lenge i forveien som mulig, og ved lengre reiser eller deltakelse i prosjekter som kommer i konflikt med Teaterskolen må skriftlig melding om avspasering sendes til teaterskole@fyllingsdalenteater.no.

Når man har fått tildelt plass ved teaterskolen opptar man en plass, og teateret refunderer ikke betalt semesteravgift. Teateret forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte elevs motivasjon de første 2 ukene av hvert semester-  og vil senest innen 2. time kunne oppheve elevens plass ved teaterskolen. Dette er med hensyn til elevgruppens læringsmiljø, og teateret vil ved slike tilfeller refundere semesteravgiften.
Elever som gjentatte ganger forstyrrer undervisningen og/eller medelever kan miste plassen ved teaterskolen også senere i semesteret. Dette skal i så fall først varsles skriftlig, semesteravgiften vil ikke bli refundert i slike tilfeller.

Betalt semesteravgift gir eleven rett til å stille på audition til teaterets oppsetninger. Teateret garanterer ikke at alle får prøve seg i en hovedoppsetning, men har som mål at eleven får oppfylt dette innen 3. audition – egeninnsats og motivasjon vektlegges sterkt.

Det gis søskenrabatt på 300,- per søsken.